Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk

Regulamin

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

idź do góry

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia drogą elektroniczna usług polegających na umożliwieniu użytkownikom dostępu do serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.dobrepraktyki.pl, zwanego dalej "Serwisem").
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie odnosi się to również do wszystkich subdomen.
 3. Serwis prowadzony jest przez Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ul. Robocza 42.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Serwis dla swojego działania wykorzystuje pliki "cookies". Zasady korzystania z plików "cookies" zostały określone w polityce prywatności znajdującej się pod adresem www.dobrepraktyki.pl/strona/6,polityka-prywatnosci.html.
 6. Zasady Regulaminu są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

II. Definicje

idź do góry

 1. Pojęcia wymienione poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
 2. Administrator - podmiot prowadzący Serwis tj. Związek Miast Polskich.
 3. Dane – wszelkie informacje dostarczane Administratorowi przez Użytkowników trakcie rejestracji w Serwisie lub dostępne dla Administratora w trakcie korzystania z Serwisu bądź korzystania z Usług, jak również informacje przesyłane Administratorowi w inny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Usługa - pakiet świadczeń zapewnianych Użytkownikom przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu, będących usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 5. Usługi nieodpłatne - usługi takie jak: publikacja praktyki świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Warunki Dostępu do Usługi na stronie www.dobrepraktyki.pl

idź do góry

 1. Korzystanie z wszystkich Usług w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Dostęp do Usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW w Serwisie.
 3. Dostęp do Usług nie wymaga zarejestrowania.
 4. Administrator przy okazji dostępu do Usługi ma prawo prowadzić w Serwisie działalność informacyjną i reklamową, w szczególności Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów video lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

IV. Warunki techniczne

idź do góry

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
 2. Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką bezpieczną i wspieraną przez producenta. Serwis do prawidłowego działania wykorzystuje technologie HTML, CSS i Javascrip.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu w następstwie niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych.

V. Prawa autorskie, korzystanie z materiałów

idź do góry

 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzonych do Serwisu przez Administratora i przez niego udostępnianych, należą do Związku Miast Polskich. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

VI. Przetwarzanie danych

idź do góry

 1. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych, w tym plików cookies uruchamianych w ramach korzystania z Serwisu.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana przez Użytkownika poprzez kontakt na biuro@zmp.poznan.pl

VII. Naruszenie regulaminu, blokada i usunięcie konta

idź do góry

 1. Administrator ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
  • wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • narusza obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady etykiety.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Administrator może wyłączyć zamówione usługi do czasu
  • zrealizowania przez Użytkownika działań nakazanych przez Administratora jako konieczne do Dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub
  • zweryfikowania tożsamości Zamawiającego działającego w imieniu Jednostki Publicznej

VIII. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

idź do góry

 1. Użytkownikowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Do odstąpienia od umowy dochodzi poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora.

IX. Inne postanowienia

idź do góry

 1. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o każdym przypadku zaistnienia problemu z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem).
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja w treści przez Użytkownika są zabronione.
 5. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Administratora lub których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub nie mógł im zapobiec,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi rozdziale Warunki techniczne niniejszego Regulaminu,
  • skutki wynikające z działań osób trzecich,
  • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Administratora,
  • utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora.

X. Zmiana Regulaminu

idź do góry

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób w jaki zawarto z nimi umowę.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich udostępnienia w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług Odpłatnych. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę o Dostęp do Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie regulaminu. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, przyjmuje się że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu.

XI.Postanowienia końcowe

idź do góry

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.