Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk

SMUP

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) https://smup.gov.pl/ jest nowym wymiarem prezentacji i przetwarzania danych statystycznych przez Główny Urząd Statystyczny. Nowością jest ujęcie w SMUP danych z innych publicznych systemów gromadzenia danych np. Systemu Informacji Oświatowej, sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, itp. Kluczową wartością SMUP jest udostępnienie samorządom narzędzia do analizowania i monitorowania usług publicznych realizowanych przez gminy i powiaty, a tym samym wspieracie realizacji oraz podnoszenia jakości tychże usług. System został wypracowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, którzy brali udział w opracowaniu zakresu informacyjnego systemu. W celu pozyskania nowych danych i wypełnienia luk informacyjnych partnerzy projektu podjęli również współpracę z przedstawicielami ministerstw oraz urzędów centralnych będących gestorami danych administracyjnych w obszarach usług objętych Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

Zalety korzystania z SMUP przez gminy:

  • Analiza realizowanych usług poprzez porównywanie  wskaźników usług w odniesieniu do grupy podobnych gmin, gmin sąsiednich lub  wybranych grup jednostek z całego obszaru Polski,
  • Narzędzie wspierające wypracowanie propozycji usprawnienia dostępności, jakości, efektywności świadczonych usług, na podstawie danych i wskaźników danej gminy oraz analiz porównawczych w odniesieniu do innych gmin,
  • Przygotowywanie różnych raportów, prezentacji, opisujących usługi świadczone przez gminę,
  • Źródło informacji do przygotowania odpowiedzi na różnorakie zapytania (także trudne) od radnych, mieszkańców i przedsiębiorców. Jest możliwość wskazania danych gminy i odniesienie do wskaźników innych gmin. 

Geneza i cel projektu

Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej usług publicznych.

Samorządy terytorialne i inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych nie miały dostępu do ogólnopolskiego narzędzia, które udostępniałoby informacje wspierające podejmowanie decyzji, ułatwiało pomiar ich efektów, a także prowadzenie badań porównawczych służących poprawie jakości usług na poziomie każdej gminy w kraju.

Celem projektu jest uruchomienie on-line Systemu Monitorowania Usług Publicznych oraz jego upowszechnienie w jednostkach samorządu terytorialnego. System zawiera zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych.

Prace związane z realizacją wyżej wymienionych wyzwań, zwłaszcza w zakresie pozyskania danych dotyczących efektywności finansowej usług publicznych, prowadzone będą do końca realizacji projektu, czyli do 30 września 2023 r.

Partnerzy projektu

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest zespół projektowy reprezentujący następujące instytucje partnerskie:

  •          Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  •          Główny Urząd Statystyczny
  •          Związek Miast Polskich
  •          Związek Powiatów Polskich

Na etapie realizacji koncepcyjnej fazy przedsięwzięcia (patrz: Etapy projektu) w pracach projektowych uczestniczyli także przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Etapy projektu

Budowa SMUP jest przedsięwzięciem strategicznym, którego realizacja wynika wprost z zapisów rządowej Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jest ono realizowane w formie wiązki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zostało podzielone na następujące etapy:

I. Etap koncepcyjny  (zrealizowany w latach 2017-2019), w ramach którego opracowano szczegółową koncepcję budowy systemu oraz wstępny zakres informacyjny dla sześciu obszarów usług publicznych.

II. Etap wdrożeniowy, którego okres realizacji przypada na lata 2019-2021 i którego efektem finalnym będzie udostępnienie on-line Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W ramach projektu przygotowywana została ostateczna lista usług publicznych i opisujących je wskaźników przewidzianych do udostępnienia w SMUP.

III. Etap upowszechniania oraz rozwoju systemu, realizowany w latach 2022-2023, polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi systemu oraz metod analizy danych w ponad 600 jednostkach samorządu terytorialnego.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.