Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

System wsparcia dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Jasła

Kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych, realizowany jest w Jaśle od 2018 roku i stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców miasta. Jest procesem ciągłym, opartym na monitoringu wdrażanych usług i analizach porównawczych.   

Obejmuje działania skierowane do osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, starszych oraz wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  Głównym celem wdrażanych rozwiązań jest koncentracja na rozwoju usług środowiskowych w celu zapobiegania umieszczaniu osób niesamodzielnych w placówkach całodobowych i rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym.  

Problem zdefiniowany przez samorząd: Rosnące potrzeby osób niesamodzielnych oraz konieczność podniesienia skuteczności i efektywności usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle były bezpośrednim bodźcem do podjęcia zmian. w Jaśle analizy sytuacji w oparciu o dane własne oraz pochodzące z GUS. Analiza własnych danych oraz danych pochodzących z GUS potwierdziła, że liczba osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z roku na rok wzrasta. W 2017 roku liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych wzrosła o 14,56 proc. w porównaniu do 2016 roku. Zwrócono także uwagę, iż grupa 60+ stanowi, aż 80,5 proc. ogółu osób korzystających z usług opiekuńczych.  

Jednocześnie stwierdzono wzrost wydatków za pobyt osób w DPS (w 2018 roku wydatki te podniosły się o 10,29 proc. w porównaniu z 2017). 

Sposób rozwiązania: Władze samorządowe Jasła podjęły decyzję o rozbudowie systemu wsparcia na rzecz osób niesamodzielnych. Po pierwsze, uruchomiono Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych, który stał się alternatywą dla umieszczania osób niesamodzielnych w opiece instytucjonalnej. Usprawniono dotychczasowy system przyznawania usług opiekuńczych finansowanych ze środków miasta, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb poprzez zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz opieki wytchnieniowej adekwatnych do potrzeb. 

Korzyści: W rezultacie wdrożonych zmian spadła liczba realizowanych godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz ich odbiorców. Na poprawę wskaźników wpłynęło uruchomienie Domu Dziennej Pomocy, którego utrzymanie stanowi dla gminy Jasło mniejsze obciążenie budżetowe niż stacjonarny, całodobowy Dom Pomocy Społecznej.   

Ponadto wielu mieszkańcom uczestnictwo w zajęciach DDP pozwoliło na pozostanie w swoim miejscu zamieszkania zamiast pobytu np. w domu pomocy społecznej. Było to istotne zarówno z punktu widzenia osoby niesamodzielnej, która nie musiała przystosowywać się do nowego środowiska, jak również dla samorządu z uwagi na większe obciążenie finansowe.  

Udostępniona infrastruktura pozwoliła na aktywne spędzanie wolnego czasu przez osoby niesamodzielne, co wpłynęło na wzrost ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i osobistym. 

Opisywana dobra praktyka z perspektywy SMUP - smup.gov.pl dotyczy usług publicznych w obszarze "Lokalna polityka społeczna", takich jak: świadczenie usług opiekuńczych oraz zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej. W procesie planowania i realizacji wykorzystano wskaźniki takie jak liczba realizowanych godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także wskaźniki kontekstowe (stopę zatrudnienia, przeciętną długość życia mieszkańca).  

Osoby zarządzające tymi usługami w gminie Jasło będą mogły skorzystać z bazy danych porównawczych dla podobnych JST, prezentowanych w portalu smup.gov.pl., co ułatwi dalsze analizy rozwoju usług. 

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-04-24
Data aktualizacji:2023-02-07
Typ jednostki:gmina wiejska
Miejscowość:Jasło
Powiat:jasielski
Województwo:podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:38-200 Jasło
Jednostka wdrażająca:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Ulica:Szkolna 25
Telefon:134437010
Witryna internetowa:www.mopsjaslo.pl
Adres email:mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Liczba mieszkańców:35 199
Osoby kontaktowe:
  • Małgorzata Burnatowska
  • st. inspektor
  • tel: 134437015
Baner projektu