Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Diagnoza sytuacji „na wejściu”

Analizy publikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie wskazywały, że uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo od lat uzyskiwali jedne z najwyższych wyników na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym, a następnie egzaminie ósmoklasisty wśród uczniów gmin Powiatu Legionowskiego. Rozbudowana oferta zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach, udział szkół w licznych projektach zewnętrznych, oferta zajęć rozwijających zainteresowania w instytucjach miejskich oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych stworzyły warunki sprzyjające do osiągania wysokich wyników w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.
Jednocześnie do Urzędu Miasta Legionowo coraz częściej wpływała korespondencja dot. przyznania nagród czy dofinansowania przedsięwzięć uzdolnionym uczniom czy mieszkańcom.
Ponadto dyrektorzy szkół podkreślali konieczność poszukiwania dodatkowej formy wspierania aktywności i kreatywności uczniów, promowania ich osiągnięć, a tym samy promowania miasta. Niewątpliwie dużą rolę odegrały w tym zakresie kluby sportowe, które poszukiwały rozwiązania umożliwiającego im zatrzymanie najlepszych zawodników/trenerów.

Opis innowacji

Program Stypendialny Gminy Legionowo przyjęty w 2008 r. obejmował: stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Legionowo; stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej; stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców; stypendia celowe, stanowiące wsparcie finansowe udziału zawodników w sportowej imprezie o randze międzynarodowej ; nagrody finansowe dla zespołów sportowców (dotyczy gier zespołowych), stanowiące częściową refundację kosztów udziału w obozie szkoleniowym; nagrody finansowe dla zawodników i trenerów; stypendia dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
Wskazanie rodzajów stypendiów odpowiadało możliwościom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa odpowiadającym obszarom stypendiów. Wprowadzenie programu oznaczało jasne dla społeczności lokalnej określenie kryteriów przyznawania stypendiów, ich opiniowania i formalnego finalizowania. Po stronie Urzędu uporządkowanie tego procesu pozwoliło na racjonalne i celowe gospodarowanie środkami publicznymi.
Program Stypendialny podlegał systematycznemu monitorowaniu w zakresie rodzajów stypendiów, kryteriów ich przyznawania, terminów składania wniosków czy procesu opiniowania. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie uchwała NR V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. Obowiązujący program stypendialny obejmuje: stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo; stypendia naukowe dla studentów; stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej; stypendia sportowe indywidualne; stypendia sportowe zespołowe; nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz dla zawodników; stypendia dla studentów niepełnosprawnych.
Realizacją zapisów programu zajmują się Wydział Edukacji (stypendia dla uczniów, stypendia dla studentów), Arena Legionowo (stypendia i nagrody sportowe) oraz Referat Kultury i Promocji (stypendia artystyczne).

 

Opis procesu wdrożenia innowacji

  1. analiza możliwości prawnych przyznawania stypendiów przez gminę;
  2. przygotowanie projektu kryteriów przyznawania stypendiów i ich analiza z kryteriami wprowadzonymi przez inne jednostki samorządu terytorialnego;
  3. konsultacje projektowanych zapisów programu w przypadku stypendiów uczniowskich z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo, stypendiów dla studentów z uczelniami wyższymi, stypendiów i nagród sportowych z przedstawicieli klubów sportowych, stypendiów artystycznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji kultury;
  4. konsultacje projektowanych zapisów programu w zespole roboczym złożonym z przedstawi-cieli zaangażowanych komórek organizacyjnych urzędu oraz Radnych Rady Miasta Legionowo;
  5. przygotowanie projektu uchwały w sprawie Programu Stypendialnego przez jeden wskazany wydział w porozumieniu z pozostałymi;
  6. zaplanowanie środków finansowych na realizację programu;
  7. monitorowanie realizacji programu poprzez analizę ewentualnych trudności w ocenie osiągnięć czy spełnianiu kryteriów przez kandydatów;
  8. analiza możliwości promocji stypendystów.

Rezultaty wdrożenia innowacji

Rozwiązanie w postaci Kompleksowego Programu Stypendialnego:
- uwzględnia znajomość potrzeb lokalnej społeczności i jej potencjału rozwojowego;
- pozwala na racjonalne i skuteczne gospodarowanie środkami finansowymi;
- jasno określa kryteria przyznawania stypendiów, oceny wniosków stypendialnych oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesu;
W okresie 2009 – 2022 w ramach Programu Stypendialnego przyznano:
1) 3813 stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo na łączną kwotę 1 482 949 zł;
2) 83 stypendia naukowe dla studentów będących mieszkańcami miasta na łączną kwotę 269 800 zł;
3)16 stypendiów dla studentów niepełnosprawnych w edycji wiosennej naboru na łączną kwotę 16 000 zł oraz 24 stypendia  dla studentów niepełnosprawnych w edycji jesiennej naboru na łączną kwotę 19 200 zł;
4) średnio 70 stypendiów artystycznych na kwotę ok. 161 000 zł;
5) stypendia sportowe i nagrody na łączną kwotę 10 471 067 zł, liczba stypendystów: 1149.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Wdrożenie Programu Stypendialnego nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stro-nie urzędu poza zaplanowaniem środków finansowych na wypłatę poszczególnych rodzajów stypendiów.
Realizacja programu (prowadzenie naboru, organizacja procesu oceny wniosków, przygotowywanie dokumentów do wypłaty stypendium, organizacja uroczystości wręczenia stypendiów, ewaluacja) podzielona jest pomiędzy trzy komórki organizacyjne urzędu odpowiedzialne za edukację, kulturę i sport. Czas poświęcony na realizację programu jest uzależniony od systemu naboru i oceny wniosków właściwych dla danego rodzaju stypendiów np. w przypadku stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów wynosi ok 1,5 miesiąca od terminu składania wniosków, w przypadku stypendiów naukowych dla studentów 10 -14 dni roboczych, w przypadku stypendiów dla studentów niepełnosprawnych5-6 dni roboczych w każdej sesji naboru.

Zalecenia dla podmiotów zainteresowanych zastosowaniem praktyki

Kompleksowy Program Stypendialny jest rozwiązaniem rekomendowanym dla samorządów, które są zainteresowane promocją kreatywności i zaangażowania członków społeczności lokalnej zróżnicowanych wiekowo. W 2008 r., kiedy podjęto decyzję o wprowadzeniu tego rozwiązania, niewiele jednostek samorządu terytorialnego posiadało programy stypendialne nawet ograniczające się do jednego rodzaju stypendiów. Dlatego ważne było dla nas monitorowanie efektywności tego rozwiązania.
Wiarygodność inicjatyw stypendialnych zwiększa grono podmiotów, z którymi konsultowane są zapisy programu, a także systematyczna ewaluacja wprowadzonych rozwiązań i adekwatności do potrzeb społecznych. Przykładem może być wprowadzenie dodatkowego stypendium dla studentów z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
Ważna jest odpowiednia promocja naboru kandydatów za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz innych mediów społecznościowych będących w jego dyspozycji, a także organizowanie wydarzeń podsumowujących przyznanie stypendiów.
Kapitałem programu stypendialnego jest możliwość analizowania losów stypendystów i ich rozwoju.

Baner projektu